Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är Seagull Circuits policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in från dig på vår webbplats, https://seagullcircuit.comoch andra webbplatser som vi äger och driver.

1. Information vi samlar in

Logga data

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Det kan innehålla din dators IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, sidorna du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden på varje sida och andra detaljer.

Enhetsdata

Vi kan också samla in data om den enhet du använder för att komma åt vår webbplats. Dessa data kan inkludera enhetstyp, operativsystem, unika enhetsidentifierare, enhetsinställningar och geografisk platsinformation. Vad vi samlar kan bero på de enskilda inställningarna för din enhet och programvara. Vi rekommenderar att du granskar policyerna för din enhetstillverkare eller programvaruleverantör för att lära dig vilken information de gör tillgängliga för oss.

Personlig information

Vi kan be om personlig information, till exempel din:

 • namn
 • E-post
 • Sociala medieprofiler
 • Födelsedatum
 • Telefon / mobilnummer
 • Hem / Postadress
 • Adress till arbetsplatsen
 • Betalningsinformation

2. Rättsliga grunder för behandling

Vi kommer att behandla din personliga information lagligt, rättvist och på ett öppet sätt. Vi samlar in och behandlar information om dig endast där vi har juridiska grunder för att göra det.

Dessa rättsliga grunder beror på de tjänster du använder och hur du använder dem, vilket innebär att vi endast samlar in och använder din information där:

 • det är nödvändigt för genomförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett sådant kontrakt (till exempel när vi tillhandahåller en tjänst du begär från oss);
 • det uppfyller ett legitimt intresse (som inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen), såsom för forskning och utveckling, att marknadsföra och marknadsföra våra tjänster och att skydda våra juridiska rättigheter och intressen;
 • du ger oss samtycke till att göra det för ett specifikt ändamål (till exempel kan du samtycka till att vi skickar vårt nyhetsbrev); eller
 • vi måste behandla dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om du samtycker till vår användning av information om dig för ett specifikt syfte har du rätt att när som helst ändra dig (men detta påverkar inte någon behandling som redan har ägt rum).

Vi lagrar inte personlig information längre än vad som är nödvändigt. Medan vi behåller denna information kommer vi att skydda den på kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld, liksom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. Med detta sagt rekommenderar vi att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100% säker och inte kan garantera absolut datasäkerhet. Vid behov kan vi behålla din personliga information för att vi uppfyller en rättslig skyldighet eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

3. Insamling och användning av information

Vi kan samla in, hålla, använda och avslöja information för följande ändamål och personlig information kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften:

 • för att göra det möjligt för dig att anpassa eller anpassa din upplevelse av vår webbplats;
 • för att ge dig tillgång till och använda vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande sociala medieplattformar;
 • att kontakta och kommunicera med dig;
 • för intern bokföring och administrativa ändamål;
 • för analys, marknadsundersökningar och affärsutveckling, inklusive för att driva och förbättra vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande sociala medieplattformar;
 • att köra tävlingar och / eller erbjuda ytterligare fördelar för dig;
 • för reklam och marknadsföring, inklusive att skicka reklaminformation om våra produkter och tjänster och information om tredje part som vi anser kan vara av intresse för dig;
 • för att följa våra juridiska skyldigheter och lösa eventuella tvister som vi kan ha; och
 • att överväga din anställningsansökan.

4. Utlämnande av personlig information till tredje part

Vi kan lämna ut personlig information till:

 • tredje parts tjänsteleverantörer i syfte att göra det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster, inklusive (utan begränsning) IT-tjänsteleverantörer, datalagring, värd- och serverleverantörer, annonsnätverk, analyser, felloggare, inkasserare, underhålls- eller problemlösningsleverantörer marknadsförings- eller reklamleverantörer, professionella rådgivare och betalningssystemoperatörer;
 • våra anställda, entreprenörer och / eller närstående enheter;
 • sponsorer eller initiativtagare till tävlingar vi kör; och
 • tredje part för att samla in och bearbeta data.

5. Internationella överföringar av personlig information

Den personliga informationen vi samlar in lagras och bearbetas i Portugal och Storbritannien, eller där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har anläggningar. Genom att förse oss med din personliga information samtycker du till att dessa utländska tredje parter lämnas ut.

Vi kommer att se till att all överföring av personlig information från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till länder utanför EES skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, till exempel genom att använda standardklausuler för dataskydd som godkänts av Europeiska kommissionen, eller genom användning av bindande företagsregler eller andra lagligt accepterade medel.

När vi överför personlig information från ett land utanför EES till ett annat land erkänner du att tredje parter i andra jurisdiktioner kanske inte omfattas av liknande dataskyddslagar som de i vår jurisdiktion. Det finns risker om någon sådan tredje part bedriver någon handling eller praxis som strider mot dataskyddslagarna i vår jurisdiktion och detta kan innebära att du inte kommer att kunna söka rättelse enligt vår jurisdiktions sekretesslagar.

6. Dina rättigheter och kontroll av din personliga information

Val och samtycke: Genom att tillhandahålla personlig information till oss samtycker du till att vi samlar in, håller, använder och avslöjar din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du är under 16 år måste du ha och garantera i den utsträckning som lagen tillåter oss att du har din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att komma åt och använda webbplatsen och de (dina föräldrar eller vårdnadshavare) har samtyckt till du ger oss din personliga information. Du behöver inte tillhandahålla personlig information till oss, men om du inte gör det kan det påverka din användning av denna webbplats eller de produkter och / eller tjänster som erbjuds på eller genom den.

Information från tredje part: Om vi får personlig information om dig från en tredje part kommer vi att skydda den enligt denna sekretesspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personlig information om någon annan, intygar du och garanterar att du har sådan persons samtycke att tillhandahålla den personliga informationen till oss.

Begränsa: Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av din personliga information. Om du tidigare har gått med på att vi använder din personliga information för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst ändra dig genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Om du ber oss att begränsa eller begränsa hur vi behandlar din personliga information kommer vi att meddela dig hur begränsningen påverkar din användning av vår webbplats eller produkter och tjänster.

Åtkomst och dataportabilitet: Du kan begära information om den personliga information som vi har om dig. Du kan begära en kopia av den personliga informationen vi har om dig. Om möjligt kommer vi att tillhandahålla denna information i CSV-format eller annat lättläst maskinformat. Du kan när som helst begära att vi raderar den personliga informationen vi har om dig. Du kan också begära att vi överför denna personliga information till en annan tredje part.

Korrektion: Om du tror att all information vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som visar sig vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Meddelande om dataintrång: Vi kommer att följa lagar som är tillämpliga på oss med avseende på dataintrång.

Klagomål: Om du tror att vi har brutit mot en relevant dataskyddslag och vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan och ge oss fullständiga detaljer om det påstådda intrånget. Vi kommer omedelbart att undersöka ditt klagomål och svara på dig, skriftligen, med resultatet av vår undersökning och de steg vi kommer att ta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Säga upp: För att avsluta prenumerationen på vår e-postdatabas eller välja bort kommunikation (inklusive marknadsföringskommunikation), vänligen kontakta oss genom att använda informationen nedan eller välja bort med hjälp av de möjligheter att välja bort i kommunikationen.

7. Kakor

Vi använder "cookies" för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten bit data som vår webbplats lagrar på din dator och får åtkomst varje gång du besöker, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig innehåll baserat på inställningar som du har angett. Se vår Cookiepolicy för mer information.

8. Affärsöverföringar

Om vi eller våra tillgångar förvärvas, eller i det osannolika fallet att vi går ur konkurs eller går i konkurs, skulle vi inkludera data bland tillgångarna som överförs till alla parter som förvärvar oss. Du erkänner att sådana överföringar kan ske, och att alla parter som förvärvar oss kan fortsätta att använda din personliga information enligt denna policy.

9. Gränser för vår policy

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyerna på dessa webbplatser, och vi kan inte ta ansvar för deras respektive sekretesspraxis.

10. Ändringar av denna policy

Enligt vårt gottfinnande kan vi ändra vår integritetspolicy för att återspegla gällande acceptabla metoder. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera användarna om ändringar via vår webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter ändringar av denna policy kommer att betraktas som godkännande av vår praxis kring sekretess och personlig information.

Om vi gör en betydande ändring av denna integritetspolicy, till exempel att ändra en laglig grund som vi behandlar din personliga information på, kommer vi att be dig att godkänna igen den ändrade sekretesspolicyn.

Seagull Circuit Data Controller
Seagull Circuit - datakontroll
info@seagullcircuit.com

Denna policy träder i kraft den 9 april 2021.